Cân Bàn Điện Tử A12

Cân Bàn Điện Tử A12 30kg /5g

Cân Bàn Điện Tử A12 60kg /5g

Cân Bàn Điện Tử A12 100kg/10g

Cân Bàn Điện Tử A12 150kg /20g

Cân Bàn Điện Tử A12 300kg /50g

Cân Bàn Điện Tử A12 500kg / 100g

Mr. Nhân - 0946 999 444