Cân Ghế Ngồi Ngành Vải B19S 100kg

Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi B19S (30kg x 10g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi B19S (60kg x 10g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi B19S  (100kg x 10g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi B19S (150kg x 20g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi B19S (300kg x 50g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi B19S (500kg x 100g).

Mr. Nhân - 0946 999 444