Cân Ghế Điện Tử YHT3

Liên hệ

Mức cân:

Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi YHT3 (30kg x 10g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi YHT3 (60kg x 10g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi YHT3 (100kg x 10g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi YHT3 (150kg x 20g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi YHT3 (300kg x 50g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi YHT3 (500kg x 100g)